The Chess Variant PagesCheck out Cylindrical Chess, our featured variant for March, 2023.

Regel av sjakk

Sjakk er et spillsom blir blir lekt ved to spillere. En spiller leker med de hvite stykkeneog det andre spillerskuespill med de svarte stykkene. Hver spiller har seksten stykker ved begynneen av spilleten kongeen dronningto raketto biskoperto springereog åtte pawns.

Spillet blir blir lekt på en chessboard sombestår av 64 kvadrateråtte rekker og åtte søyler. Kvadratene er skiftevis lyshvitog mørk farget. Tavlen må bli må bli lagt ned slik at det er et svart kvadrat i det nedre-venstre. Å å lette notasjon av trekkalle kvadrater blir blir gitt et. Fra sikten av den hvite spillerenrekkene blir blir pagineredd 12345678den laveste rekken har antall 1og den øvre rekken har antall 8. Søylene blir blir kaltfra venstre til rettet denb denc dend dene denf deng denh. Et kvadrat får et navnsom består av kombinasjonen av dets søyle-brev og rekke-antallf.eks.kvadratet i det hjørne nede til venstrefor hviter a1.

svart

hvit

Skiftevisspillerne lager et trekkstart med den hvite spillerenspilleren som leker med de hvite stykkene. Et trekk består av flytting av en av stykkene av spilleren til et forskjellig kvadratfølgende regel av bevegelse for det stykketdet er et spesielt unntakkalt castling hvor spillere flytter to stykker samtidig.

En spiller kan kan ta et stykke av motstanderen ved å flytte en av hans egene stykker til kvadratet som inneholder et stykke av motstanderen. Motstandersom stykket da blir blir fjernet fra tavlenog ut av skuespill for resten av spillet. Taing er ikke obligatorisk.

På starten av spilletposisjonen av stykkene er som følger.

Følgeligpå andre rekkendet er åtte hvit pawnspå sjuende rekkendet er åtte svart pawns. På først rekkenfra venstre til rettvi har etraketspringerbiskopdronningkongebiskopspringerog raket. Anmerkningat dronningsstarten av kvadrater av deres egen fargemed et mørkt kvadrat i hver spillervenstre side håndhjørne.

Bevegelse av stykkene

Raket

Det raket flytter inn en rett ledninghorisontalt eller vertikalt. Det raket ikke kan kan hoppe over andre stykkerdet eralle kvadrater mellom kvadratet hvor det raket starter dets trekk og hvor det raket som slutter dets trekk må må være. Som for alle stykkerda kvadratet hvor det raket slutter hans trekk inneholder et stykke av motstanderenda dette stykket blir blir tatt. Kvadratet hvor det raket slutter hans trekk ikke kan kan inneholde et stykke av som spilleren eier dette raket.

Biskop

Biskopen flytter inn en rett diagonal ledning. Biskopen også ikke kan kan hoppe over andre stykker.

Dronning

Dronningen har samlede trekkene av det raket og biskopendvs.dronningen kan kan flytte inn noe rett ledning denhorisontalvertikaleller diagonal.

Springer

Springeren får et trekksom til som av først et trinn i en horisontal eller vertikal retningog da et trinn diagonalt i en ytre retning. Springer hoppene det blir blir tillatt at først kvadratet som som springerpassene over blir blir besatt ved et vilkårlig. For eksempelhvit kan kan starte spillet ved å flytte hans springer fra b1 til c3. Stykket som blir blir hoppet over befordring ikke blir blir berørt ved springerensom vanlig denen springer tar et stykke av motstanderen ved å flytte til kvadratet som inneholder det.

Pawn

Pawn flytter annerledes angÅende om det flytter til et tomt kvadrat eller om det tar et stykke av motstanderen. Når en pawn ikke tardet flytter et kvadrat rett frem. Når denne pawn ikke har har flyttet i det hele tattdvs. denpawn er stille på andre rekkenfra den egene spillersiktdenpawn kan kan få en dobbelt til dobbelt rett. For eksempelen hvit pawn på d2 kan bli kan bli flyttet til.

Ved tapawn drar et kvadrat diagonalt frem.

Det er en spesiell regelkalt ta en-passant. Når en pawn lager et dobbelt trinn fra andre rekken til fjerde rekkenog det er en fiende pawn på et tilstøtende kvadrat på fjerde rekkenda denne fienden pawn inthe neste trekk kan kan flytte diagonalt til kvadratet som ble ble passert over av ved dobbelt-tråing pawnsom er på tredje. I dette samme trekketsom dobbelt-tråing pawn blir blir tatt. Denne tae en-passant må bli må bli gjort direktett denom spilleren som kunne kunne ta en-passant ikke gjør dette i først trekket etter det dobbele trinnetdenne pawn ikke kan bli kan bli tatt mer.


Et dobbelt pawn trinnog en følgende en-passant pågripelse

Pawns som når den siste rekken av tavlen fremmer. Når en spiller flytter en pawn til den siste rekken av tavlenhan erstatter pawn ved en dronningraketspringereller biskopav den samme fargen. Vanligvisspillere skal skal fremme pawn til en dronningmen de andre typene stykkene også blir. Det ikke blir blir krevd at pawn blir blir fremmet et til stykke. Følgeligdet er for eksempel mulig at en spiller har på et visst øyeblikk to dronninger

Før og etter en forfremelse

Konge

Kongen flytter et kvadrat i noe retninghorisontaltvertikalteller diagonalt. Det er en spesiell type trekksom blir blir laget ved en konge og raket samtidigkalt castlingse under.

Kongen er det mest viktige stykket av spilletog trekk må bli må bli laget på i en slik måte som kongen er aldri i kontrollse.

Castling

Under vissespesielle regelen konge og raket kan kan flytte samtidig i et castling trekk.

De følgende forholdene må bli må bli møttes

Ved castlingkongen flytter to kvadrater mot det raketog det raket trekk over kongen til det neste kvadratetdvs.hvit konge på e1 og raket på a1 trekk tilkonge c1raket d1lang castling hvit konge på e1 og raket på h1 trekk tilkonge g1raket f1kort castlingog liknende for svart.

posisjoner før og etter castlinghvit kortog svart lang

Verken hvit eller svart kan borghvit er i kontrollog den svarte kongen ikke kan kan flytte over d8

Kontrollmakeog stalemate

Kontroll

Når kongen av en spiller kan bli kan bli tatt ved et stykke av motstanderenen sier at kongen er i. For eksempelden hvite spilleren flytter hans som blir blir raket til en posisjon slik at det angriper den svarte kongendvs.om svart gjør nichts om detdet raket kunne kunne ta den svarte kongen i det neste trekketvi sier at det hvite raket gir. Det blir at blir betraktet gode måter skal skal si kontroll når en kontroller dummy.

Det ikke blir blir tillatt å å lage et trekkslik at dummy konge er i kontroll etter. Om en spiller ulykkee forsøk å å lage et slikt trekkhan må må ta trekket tilbake og lager enda et den trekketsom følgende regel den må må flytte med stykket en har har berørdser

Make

Når en spiller er i kontrollog han ikke kan kan lage et trekk slik at etter trekket denkongen er ikke i kontrollda han blir parret blir. Spilleren som blirblir parret tapte spilletog spilleren som parret ham vant spillet.

Anmerkningat det er tre forskjellige mulige måter å å fjerne en kontroll

  1. Flytt kongen borte til et kvadrat hvor han er ikke i kontroll.
  2. Ta stykket som gir kontrollen.
  3. I tilfelle en kontroller blitt er blitt gitt ved et raketbiskop eller dronningflytter et stykke mellom det sjekkee stykket og kongensom.

Stalemate

Når en spiller ikke kan kan lage noe lovlig trekkmen han er ikke i kontrollda spilleren blir blir sagt å. I tilfelle en stalematespillet er et trekk.


Når svart må må flytte denspillet er en stalemate

Andre regjerer

Oppgi og tegn forslag

En spiller kan kan oppgi spilletsom betyr at han har har tapt og hans motstander.

Etter laging av et trekken spiller kan kan foreslå et trekkhans motstander kan kan akseptere forslageti hvilket tilfelle spillsluttene og er et trekkeller nekter forslageti hvilket tilfelle spillet fortsetter.

Gjentakelse av trekk

Om den samme posisjonen med den samme spilleren å å flytte blir blir gjentatt tre ganger i spilletspilleren å å flytte kan. Når retten å å lage et visst castling trekk blir blir tapt ved en av spillerne mellom den posisjonerda posisjonene blir blir betraktet. For de fine punktene av denne regelenser de offisielle regel av sjakk.

Et tilfelle hvor gjentakelsen av trekk forekommer er når en spiller fortsetter å å gi kontroll for evig. Se en forklaring med opplivet gif.

50 trekkregel

Om det er har har vært 50 fortløpendee trekk av hvit og av svart uten

Da en spiller kan kan kreve et trekk. For de fine punktene av denne regelenser de offisielle regel av sjakk.

Berøree stykker

Når en spiller berører en av hans egene stykkerhan hvis muliglager et lovlig trekk med dette stykket. Når en spiller berører et stykke av motstanderenhan hvis muligtar dette stykket.

Sjakk tar tiden på og tid

Oftespillere leker spillet med sjakkklokker. Disse klokkene teller tiden som hver spiller separat tar for å lage hans egene trekk. Ytterligere regel da blir blir brukt denordspråk hvor mangemuligens all dentrekk må bli må bli laget før en spiller har har brukt en viss tid. For detaljerser de offisielle regel av sjakk.

Andre regjerer

Det er andre regjererfortelling hva burde burde skje i spesielle anledningersom at spillere startet spillet med et galt arrangementosv. Disse er ikke slik viktig for vennlige spillfor detaljerigjen ser de offisielle regel av sjakk.


Written by: Hans Bodlaender. Translated by Web-a-dex.
English version of WWW page created: May 9, 1996. This version created: September 1, 2001.